pl en ru de es fr it
"KTO W SWYM ŻYCIU OCALIŁ CHOĆ JEDNO ISTNIENIE, NIE URODZIŁ SIĘ NA DARMO"

PROGRAM JURAJSKIEJ SELEKCJI

JURAJSKA SELEKCJA

Program autorski Piotra van der Coghena
 TO FORMA PRZYGOTOWANIA I SELEKCJI MŁODZIEŻY
CHĘTNEJ DO WSTĄPIENIA DO GÓRSKIEJ SŁUŻBY RATOWNICZEJ 
NA WYŻYNIE KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ

 

§ 1.

Preambuła

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska zwana potocznie Jurą,  ze względu na swe atrakcje i dostępność komunikacyjną, stanowi idealny obszar do masowego uprawiania turystyki i sportów górskich.

Jura  odznacza się bogatą i niezwykle urozmaiconą naturalna rzeźbą, na którą składają się liczne baszty skalne, wąwozy, jaskinie, obszary pustynne i wzgórza zwieńczone kruchymi ruinami, średniowiecznych zamków  obronnych. Atrakcje te stanowią magnes dla masowego ruchu turystycznego, który reprezentują w znacznej mierze miłośnicy wspinaczki skalnej, speleologii, kolarstwa górskiego, paraglindingu, narciarstwa turystycznego i zjazdowego,  turystyki pieszej, motorowej i konnej. Jednakże te emocjonujące formy aktywności ludzkiej generują jednocześnie wiele poważnych wypadków wśród turystów i sportowców, a także przypadki licznych zaginięć wśród skał, jaskiń lub jurajskich bezdroży:  dzieci, osób niepełnosprawnych albo zupełnie początkującej turystycznie młodzieży.

W tej sytuacji  koniecznym stało się funkcjonowanie na Jurze, profesjonalnej jednostki górskiej służby ratowniczej, składającej się w dużej mierze z ludzi miejscowych. Jednocześnie trudność tej służby sprawia, że członkami tej elitarnej, choć społecznej formacji, powinni być najlepsi z najlepszych.
Wyselekcjonowaniu i wyszkoleniu młodych osób (głownie mieszkańców Jury i Zagłębia), mających szansę  sprostać takim wyzwaniom ma służyć ten program.

§ 2.

Założenia ogólne

 1. Organizatorem, głównym szkoleniowcem i sponsorem niniejszego programu jest Piotr van der Coghen.
 2. Program realizowany jest przy współpracy z Grupą Jurajską GOPR - naturalnym beneficjentem programu.
 3. Siedzibą „Jurajskiej Selekcji”i głównym miejscem zajęć jest Baza Biwakowo-Szkoleniowa Ratowników Górskich „Tabor” we wsi Lgotka w gminie Kroczyce.
 4. Zajęcia odbywają się na podstawie niniejszych założeń programowych.
 5. Uczestnikami może być młodzież szkół średnich  przyjęta w poczet Selekcji, będąca członkami wspierającymi GOPR, legitymująca się opłaconymi składkami w GJ GOPR, badaniem lekarskim i pomyślnie ukończonym testem sprawnościowo-wydolnościowym.
 6. Uczestnictwo w zajęciach Selekcji odbywa się na własną, pisemną prośbę (a u osób małoletnich – dodatkowo za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów).
  Z uczestnictwa zawsze i w każdej chwili można zrezygnować. 
 7. Wymogiem koniecznym dla uczestnictwa jest: dobry stan zdrowia, duża kultura osobista, brak jakichkolwiek nałogów (użycie papierosów, alkoholu lub narkotyków – stanowi podstawę do natychmiastowego wykluczenia z zajęć).
 8. Uczestnictwo w Jurajskiej Selekcji jest bezpłatne (uczestnicy Selekcji nie ponoszą żadnych opłat za noclegi, zajęcia i pobyt na Bazie, które pokrywa autor tego Programu).
 9. Uczestnicy Jurajskiej Selekcji dojeżdżają na zajęcia na własną rękę, zawsze punktualnie.
 10. Uczestnicy Jurajskiej Selekcji ubezpieczają się na własną rękę od nieszczęśliwych wypadków.
 11. Osobą uprawnioną  do przyjęcia lub wykluczenia uczestnika z zajęć jest autor tegoż programu. Jego decyzja jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

 

§ 3.

Czas i system zajęć śródrocznych

 1. System zajęć opiera się na zajęciach weekendowych zaczynających się w sobotę o godz. 10:00 a kończących się w niedzielę o godz. 16:00.
 2. Informacje o terminach zajęć uczestnicy „JS”otrzymują z wyprzedzeniem min. 1 tygodnia.
 3. Uczestnicy „Jurajskiej Selekcji” są zawsze przygotowani do biwakowania i do udziału w zajęciach terenowych bez względu na temperaturę i warunki atmosferyczne, a więc są wyposażeni w:
  1.  śpiwór + czapkę wełn.
  2.  plecak
  3.  nóż składany lub myśliwski
  4.  latarkę (najlepiej czołową)
  5.  obuwie sportowe lub turystyczne (na wibramie)
  6.  prowiant na 2 dni (prosty i szybki do przygotowania)
  7.  napój w nietłukącym opakowaniu
  8.  kubek, menażkę, widelec, łyżkę
  9.  przybory toaletowe, ręcznik,
  10.  mocne spodnie, koszulkę polar/sweter
  11.  kurtkę przeciwdeszczową
  12.  rękawice robocze
  13.  telefon komórkowy
  14. kompas i mapę Jury.

 

§ 4.

Program

Program zajęć obejmuje:

 1. Naukę survivalu, turystyki, topografii Jury, anatomii i fizjologii człowieka, pierwszej pomocy na szlaku,  historii i organizacji ratownictwa górskiego oraz podstaw wspinaczki skalnej i speleologii (realizacja zwykle w niedzielę).
 2. Zajęcia mające na celu budowę zespołu, uczenie punktualności, odpowiedzialności i kreatywności w każdym działaniu (przez cały czas trwania).
 3. Zajęcia techniczne, polegające na nauce obsługi obiektów turystyki kwalifikowanej połączonej z nauką konstruowania obiektów małej infrastruktury turystycznej (realizacja zwykle w sobotę)
 4. Selekcję chętnych przez ujawnienie prawdziwej motywacji przystąpienia do programu „JS” oraz zdolności przyswajania wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych.

§ 5.

Obóz szkoleniowy

 1. W okresie wakacji letnich przewidziany jest dodatkowo obóz szkoleniowo-kondycyjny  dla uczestników „Jurajskiej Selekcji”.
 2. Dla szczególnie rzetelnych uczestników zajęć „JS”, autor Programu - Piotr van der Coghen przewiduje indywidualne dofinansowanie obozu wg systemu premiowania ogłaszanego na minimum 3 miesiące przed obozem.
 3. Uczestnicy obozów otrzymują następujące świadczenia:
  a. pełne wyżywienie
  b. noclegi w warunkach turystycznych
  c. transport terenowy podczas zajęć obozowych,
  d. wyposażenie w sprzęt specjalistyczna na czas obozu,
  e. materiały do zajęć
  f. tematyczne gry terenowe i symulacje,
  g. zajęcia specjalistyczne i wykłady z zakresu:  survival, podstawy alpinizmu skalnego i jaskiniowego, historia ratownictwa górskiego, topografia i kartografia,  anatomia i fizjologia, pierwsza pomoc w nagłych wypadkach, zajęcia reanimacyjne, elementy ratownictwa górskiego, przeprawy wodne, speleologia, wstęp do współdziałania z pojazdami używanymi do ratownictwa górskiego.  
  h. gry terenowe i ogniska z udziałem doświadczonych ratowników i instruktorów survivalu.

§ 6.

 

Założenia końcowe

 1. Celem uczestnictwa w programie „Jurajska Selekcja” jest przygotowanie młodych uczestników zajęć do ubiegania się o przyjęcie w do GOPR lub do służby w innych instytucjach gdzie w/w umiejętności są cenne, takich jak: policja, Straż Graniczna, Straż Pożarna, ABW, BOR, oddziały desantowo-szturmowe wojska, ale również do bezpiecznego uprawiania sportów ekstremalnych na własny użytek.
 2. Drugim celem uczestnictwa w zajęciach jest nauka obsługi obiektów turystyki kwalifikowanej takich jak: schroniska, pola namiotowe i bazy turystyczne, tworzenia ich infrastruktury oraz wychowanie techniczne polegające na znajomości zaplecza warsztatowego oraz obsługi podstawowych narzędzi i urządzeń mechanicznych.

 

§ 7.

Oczekiwania selekcyjne

Należy pamiętać, że od przyszłych kandydatów na ratowników górskich na Jurze,  oczekuje się sprawności i wielu umiejętności, które niniejszy program ma zadanie ukształtować:

 1. Wysokiej sprawności fizycznej  i odporności psychicznej na stres.
 2. Umiejętności pracy w zespole.
 3. Umiejętności bezwzględnego podporządkowania się przełożonym, ale również kreatywności i umiejętności kierowania własnym zespołem
  w ramach powierzonych kompetencji.
 4. Pracowitości i zaangażowania
 5. Nastawienia prospołecznego (niekomercyjnego).
 6. Kultury osobistej, ale jednocześnie asertywności i poczucia własnej wartości.
 7. Braku nałogów.
 8. Posiadania Prawa jazdy (zalecane).
 9. Wykształcenia średniego lub wyższego (dopuszcza się fakt bieżącego uczęszczania do szkoły średniej) a także przynajmniej minimalnej znajomości jednego języka obcego oraz migowego.
 10. Stosownej kultury technicznej (znajomości właściwego użycia narzędzi technicznych, umożliwiającej prostą naprawę urządzeń i przedmiotów oraz obsługę urządzeń mechanicznych albo samochodu, agregatu itd.). Uzupełnienie wielu tych umiejętności zapewnia niniejszy program.
 11. Doświadczenia turystycznego.
 12. Praktycznej znajomości biwakowania oraz sztuki przetrwania w trudnych warunkach.
 13. Znajomości technik alpinistycznych przynajmniej na poziomie podstawowego kursu skałkowego i kursu jaskiniowego.
 14. Szczegółowej znajomości topografii Jury.
 15. Ogólnej znajomości topografii gór polskich.
 16. Ogólnej znajomości anatomii i fizjologii człowieka.
 17. Znajomości podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy na szlaku.
 18. Umiejętności jazdy na nartach zjazdowych.
 19. Umiejętności jazdy na rowerze górskim.
 20. Znajomości historii ratownictwa górskiego w Polsce i na świecie.
 21. Znajomości historii ratownictwa górskiego na Jurze.
 22. Znajomości zasad radiołączności.
 23. Podstawowej wiedzy meteorologicznej.
 24. Podstawowej wiedzy o tym, na czym w praktyce polega służba górska.

§ 4.

Założenia organizacyjne i kompetencyjne Programu.

 1. Autorem merytorycznym programu „Jurajska Selekcja”oraz jego społecznym koordynatorem jest Piotr van der Coghen.
 2. Prywatnymi sponsorami Programu „Jurajska Selekcja” są Irena i Piotr van der Coghen.
 3. Program realizowany jest przy współpracy z Grupą Jurajską GOPR – naturalnym beneficjentem efektów Programu „JS”.
 4. Młodzież realizuje ów program będąc formalnie członkami Koła Członków Wspierających GOPR „Selekcja”przy Grupie Jurajskiej GOPR
 5. Siedzibą  Koła „Selekcja” jest „Baza Biwakowo-Szkoleniowa Ratowników Górskich” Ireny i Piotra van der Coghen w miejscowości Lgotka (gmina Kroczyce).
 6. Zgodnie z wymogami statutu GOPR członkowie tego koła wpłacają składki członkowskie do kasy Grupy Jurajskiej GOPR.
 7. Poza opłaceniem składek członka wspierającego GOPR, uczestnicy podczas realizacji programu nie wnoszą żadnych innych opłat za szkolenie, uczestnictwo w standardowych zajęciach bądź za pobyt na Bazie.

§ 5.

Dobrowolne zobowiązanie członków Koła Selekcja

 1.  Punktualnie i terminowo stawiać się na zajęcia szkoleniowo-selekcyjne, zwane „dyżurami”bez względu na czas i tryb powiadomienia.
 2.  Podczas „dyżurów”stosować się ściśle do poleceń przełożonych.
 3.  Utrzymywać swą bazę w stałej gotowości technicznej i estetyce oraz brać czynny udział w modyfikacji jej infrastruktury.
 4.  Zachować całkowitą abstynencję od alkoholu oraz jakichkolwiek środków odurzających.
 5.  Zachowywać się w sposób kulturalny.
 6.  Dbać o wyposażenie Bazy i dobro wspólne  bardziej niż o własne.
 7.  Szkolić się oraz wykonywać zadania techniczne z maksymalnym zaangażowaniem.
 8. Dążyć do uzyskania zaliczeń przedmiotów programowych określonych na Karcie Egzaminacyjnej JS.
 9.  Bez względu na wynik selekcji, zachować się zawsze z klasą  i honorowo i być lojalnym wobec innych uczestników  i  przełożonych „JS”, realizujących zadania niniejszego Programu.

§ 6.

Procedura przyjęć i realizacji Programu Selekcja

 1. Rozmowa Kwalifikacyjna z Koordynatorem  Programu „Selekcja”
 2. Złożenie podania o przyjęcie i oświadczenia o pełnej akceptacji założeń
  i warunków szkolenia wstępnego i selekcji.
 3. Dostarczenie dokumentów osobowych: Kwestionariusza, Deklaracji wstąpienia do Koła, badań lekarskich, zdjęć, zaświadczenia o wykształceniu (pobieraniu nauki w szkole średniej), ew. prawa jazdy.
 4. Opłacenie składek Członka Wspierającego GOPR w kasie Grupy Jurajskiej GOPR.
 5. Stawienie się na SMSowe wezwanie na staż selekcyjny zwany „dyżurem selekcyjnym”i przystąpienie do realizacji Programu.
 6. Szkolenie się i zaliczanie egzaminów przewidzianych programem.
 7. Następnie:
  Po uzyskaniu kompletu zaliczeń i rekomendacji Koordynatora Programu do górskiej służby ratowniczej – złożenie dokumentów do GOPR i wstąpienie do Służby Górskiej Grupy Jurajskiej GOPR oraz udział w Adaptacyjnym Kursie Ratownictwa  GOPR na prawach Ratownika Kandydata GOPR;
  (zgodnie ze statutem GOPR stopień RK nadaje Zarząd Grupy na formalny wniosek Naczelnika)

§ 7.

Podział odpowiedzialności
 oraz kompetencji finansowych i organizacyjnych.

 1. Autor i Koordynator Programu „ Jurajska Selekcja”zapewnia  uczestnikom ponosząc koszt:
  1. utrzymania Bazy Szkoleniowo-Biwakowej (a w tym pełne koszty Bazy, a więc: wody, energii elektrycznej, wywozu ścieków i opału)
  2. wszelkich narzędzi i materiałów do wykonywania zadań technicznych.
  3. transportu przy wykonywaniu zadań bazowych.
  4. sprzętu specjalistycznego (alpinistycznego, survivalowego i multimedialnego) do zajęć szkoleniowych na terenie Bazy.
  5. wykładów i zajęć w oparciu o infrastrukturę Bazy w zakresie uzgodnionym z Naczelnikiem Grupy Jurajskiej GOPR.

 

 1. Grupa Jurajska GOPR w ramach współpracy zapewnia:
  1. transport na zajęcia szkoleniowe uczestników zaplanowane
   i realizowane w odległym terenie jurajskim.
  2. sprzęt konieczny do realizacji szkoleń w terenie przewidzianych programem.
  3. personalne wsparcie kadry szkolącej.

§ 8.

Czas trwania programu

Program Autorski Piotra van der Coghena „Jurajska Selekcja” wdrożony w powyższym kształcie od roku 2002,  
jest realizowany bezterminowo.


Kontakt dla osób zainteresowanych przystąpieniem do Jurajskiej Selekcji.